Nere onguille maitientzat [Eskuizkribua] / poesía y música de Iparraguirre

Creator

Iparragirre, José María

Title

Nere onguille maitientzat [Eskuizkribua] / poesía y música de Iparraguirre

Alternative Title

Nere onguille maitientzat

Format

p. 193 (1 o. ; 32 cm)

Description

Contenido en: Álbum vascongado : colección de poesías y versos en lengua euskara / formada por José Manterola. 193. o.

Type

Manuscrito

Date

1877

Source

Koldo Mitxelena - Fondo de reserva

Date

1877

Label

Bertso-paperak
Poesías vascas

Text

NERE ONGUILLE MAITIENTZAT
(1877)
(Poesía y música de J.M. de Iparraguirre)

I
Esdakit nola eskerrarc eman,
Ah!, nere onguille maiteac,
Nere lurrera bear nau eraman
Gaur suen borondateac:
Eguindezute, ¡cer obra ona!
Aberak eta pobreac,
Orra cumplitu [aquintcen] duena
Jesu Cristoren legueac

II
Nere oneraco erriac dira
Buenos Aires-en elcartu,
Bide emanic Correo Españolac
Noblezaz diote seguitu:
[Arzitcecoda?], bai, gaur erriac
Nola diraden aequitu,
Mundu gucian liberal onac
Adisquideac baditu

III
Biotz oneco damac badira
Lista dutenac ederten,
¡Zorioneco nere zahartera!
Ah! nola duten onrratcen!
Munduan bada zorionican
Andre onac du eguiten,
Guisonac izar eder bietan
Cerua degu icusten.

IV
Oh!, zu, Romero Jimenez jaun,
Nere adiskide maitea,
Zure biok onac consolatudu
Nere anima tristea:
Eguiac dira nere ametsac
Mendietara juatea,
Agur, Romero, [ainda?] neretzat
Atceguiña ta baquea

V
Agur, zu ere, Olano jauna,
Vizcaitar prestu noblea,
Beti betico zure  icena
Biotcean det gordea:
Gastetanic zat gusta bitziki
Mendietan aitzea,
Agur, banoa, naidet ecusi
(Nere) Euskal erri maitea.

{Versos escritos por el popular bardo en acción de gracias a los que contribuyeron en Buenos Aires por suscripción pública de 1877, a sufragar los gastos de su regreso a la tierra natal. Iparraguirre llegó a Burdeos el 20 de octubre de 1877. A San Sebastián el día 24 del mismo mes y año}.

Document Viewer