Iparragirre2020

Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].

Elemento

Dublin Core

Autor

Iparragirre Balerdi, José María (1820-1881)

Título

Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].

Título alternativo

"Cembait mirabe gaste" / "Euscal erriyan danac"

Formato

[3] p.

Descripción

Atribuido a José María de Iparraguirre y Valerdi. Dialecto 'euskera-central-guipuzcoano'; primer euskera moderno.

Derechos

Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)

Tipo

Manuscrito

Fecha

[185-?]

Referencia bibliográfica

José María de Iparraguirre Valerdi, «Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].» (Monografías: versos transcritos, S.l., 1850), Memoria Digital Vasca. Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz): http://hdl.handle.net/10357/6106

Resumen

Manuscrito sin fechar. Fecha probable S.XIX. Atribuido a José María de Iparraguirre y Valerdi. Dialecto 'euskera-central-guipuzcoano'; primer euskera moderno.

Fuente

Memoria Digital Vasca. Fundación Sancho el Sabio

Procedencia

Memoria Digital Vasca

Zotero

Tipo de elemento

manuscript

Note

Sin fecha. Fecha probable S.XIX.

Texto Item Type Metadata

Texto

"Cembait mirabe gaste"

1.
Cembait mirabe gaste
ezagüera gabe
gurasoen ondotic
irtetzen dirade [guerade]
esanaz: American
Dudarican gabe
emen baño obeto
bicico guerade.

2.
Ametz ori eguin da
mirabe gastiac
eunca juaten dira [guera]
utziric guztiac;
nombait aberastia
dituzte [ditugu] ustiac
orra cer amparua
guraso tristiac.

3.
Aruntz allegatuta
amparorican ez
[gure]beren ametz gucia
irtenic al reves;
[gueren] beren buruac galtzen
bicimodu charrez,
vueltatu nayagatic
ez da izaten errez.

4.
Postura orretan bici
[guera] dira Ameriquetan
mantenduco badira (baguera)
gustizco penetan;
miñ bada amparua
[degu] dute hospitaletan
ogueitatic amasei
iltzen dira [guera] bertan.

5.
¿Ez dezute icusten
zuben bequiaquin
cembat juaten diraren
fortunan pozaquin?
Eundic bat etortzen
bada cerbaitequin
beste gueyenac bertan
ill dira gaitzaquin.

6.
Bi milla ta gueyago
legua birian
dijuaz barcuetan
berentzat caltian;
aruntz allegatu ta
iñoren mendian
beguiratu charra ta
despreciyo bian.

7.
Utziric aita ta amen
cariño gozuac
dijuaz pasatzera
tratu penosuac
esperantzetan bici
dira gurasuac
ahiriyo (?) ederra
ez dute gashuac.

8.
Orra aitac eta amac
beren aurrac asi,
laguntzeko demboran
dijuaz igasi;
campora juan baño len
pensatu lembici,
cer modutan diraren
American bici.

9.
Gurasoac gauza bat
aritu biardu
ez dezala campora
alabic bialdu;
asco juan dira baño
chit guchi azaldu
lana eguin dezala
echian albadu.

10.
Euscal erriyan ondo
dirare aciyac
garbitasun onian
Jaunari graciyac;
utziric gurasuac
eta lagun guciyac
dijuaz pasatzera
ango miseriyac.

11.
Cembait comisionatu
dirade ibiltzen
aruntz eramatico
gendiac billatzen (;?)
itz leun batzuequin
dituzte engañatzen
orra cer posturetan
diran nescac galtzen

12.
Orra itz onarequin
Aristiac engaña,
guizon oyec artaco
daucate mingaña
juan diranac etorri
nai luteque baña
ecin sobratu dute
viajientzat aña.
"Euscal erriyan dana"

1.
Euscal erriyan danac
guera ezagunac,
anai arrebac eta
gañera lagunac;
utzi alde batera
ametzco fortunac,
gueyago balio du
emengo osasunac.

2.
Ametz oyec ez artu
seculan buruan,
batec obe du bici
toqui seguruan;
osasun ona eta
anayac onduan,
lur au baño oberic
ez dago munduan.

3.
Aide charra ta gaitza
dago American,
emen osasun ona,
lana gogotican,
certara juan iñora
euscal erritican,
abec dira Americac
ez de oberican.

4.
Gastetan irten nintzan
echetic campora,
gustizco miseriyan
pasa det dembora,
euscal errico gauzac
datozquit gogora,
Ama: ¿noiz juango naiz
¡ah! zure ondora?

Colección

Cita

Iparragirre Balerdi, José María (1820-1881), “Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].,” Iparragirre2020, consulta 29 de marzo de 2023, https://iparragirre.urretxu.eus/items/show/1357.

Geolocalización